De 2e Montessorischool…een eerste stap.

Iedere ouder komt een keer voor de keuze te staan. Welke school vinden wij het beste voor ons kind? Welke school sluit aan bij onze ideeën over opvoeding en onderwijs?

Een basisschool heeft de taak uw kind stapsgewijs vaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven te leren. Wij, het team van de 2e Montessorischool, willen uw kind meer dan dat meegeven.

Onze school is zo georganiseerd dat wij ons richten op de optimale talentontwikkeling van het kind. Dit betekent dat wij niet alleen het leren belangrijk vinden, maar ook het ontwikkelen van zelfstandigheid, motivatie, de expressieve en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Zorgen dat de kinderen goed leren plannen en dat ze leren omgaan met tegenslagen is van wezenlijk belang voor een succesvolle toekomst van uw kind.

De 2e Montessorischool heeft ongeveer 200 leerlingen. We werken met de Kanjermethode, een methode, die ook als leidraad dient om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die voor de toekomst van belang zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Voor kosmisch onderwijs en opvoeding gebruiken we Da Vinci, een integrale methode voor alle zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, maar ook drama, expressie etc.)

We zijn de 1e Fitte school van Nederland en werken met de MethodeFit! Er is veel aandacht voor bewegingsonderwijs. Buiten de gymlessen krijgen de kinderen ook nog twee keer per week pleinsport. We maken gebruik van data (o.a. uitslagen testen en toetsen)  en analyseren deze gegevens met als doel opbrengsten met elkaar te delen en doelmatig en gestructureerd aan verbeteringen te werken.

In samenwerking met de naschoolse opvang biedt de 2e Montessorischool na schooltijd allerlei activiteiten voor alle kinderen van de wijk aan. Hierbij moet u denken aan buitenspeelactiviteiten, sportlessen, muzieklessen, technieklessen e.d.

Het voortgezet onderwijs sluit prima aan bij de onderwijsvisie die Maria Montessori ontwikkelde.

Copyright 2e Montessorischool 2022, websitedesign Made by Marne