De ontwikkelingen van het onderwijs in onze school 2018-2019

Da Vinci
De methode Da Vinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning. Voor deze methode zijn 30  thema’s uitgewerkt in kant en klare pakketten, die een sterke kennisbasis bieden van waaruit kinderen verder kunnen werken op basis van hun talenten en interesses. De kinderen werken niet in standaard werkboekjes, maar krijgen verwerkingen op maat die aansluiten bij hun niveau. We leren kinderen overzicht te krijgen en te houden over hun leerproces middels het invullen van een helikopter model voor elk thema. In dit innovatieve helikopter model vliegen kinderen  als het ware in een helikopter over het thema heen, waardoor ze een overzicht krijgen van wat er te leren valt’,wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog willen leren. Ze leren hun werk overzien en structureren en leren zelf zorg te dragen voor hun werkproces. Ook beoordelen en evalueren zij hun eigen werk, waarna ze zichzelf tips geven voor de toekomst.

De 1e fitte school van Nederland (“90 dagen Fit”). Bewegingsproject
De 2e Montessori is een erkende sport actieve school. Het betekent dat er veel extra aandacht is voor de fysieke ontwikkeling van uw kind. Onze school is al sinds 2014 een erkende ‘fitte school’. Sport en gezondheid vinden wij zeer belangrijke ingrediënten om uw kind optimaal te laten presteren.Op onze school hebben we niet alleen een vakleerkracht bewegingsonderwijs maar ook 3 sportbuurtcoaches die samen met de leerkrachten zorgen voor veel beweging! Onze aanpak begint onderaan bij de kleuters. Deze krijgen gestructureerde sportlessen door de sportbuurtcoach.Vanaf groep 3 is het programma gericht op variatie en kwaliteit.We hebben met veel sportverenigingen een warme band, ze komen geregeld langs om gastlessen te geven. Daardoor kunnen we een breed aanbod bieden met sporten zoals judo, tennis, voetbal en zelfs lessen over gezonde voeding. Onze pauzes zijn actief, de sportbuurtcoach komt dan geregeld langs om met de leerlingen aan de slag te gaan. We hebben methode Fit voor de leerlingen aangeschaft, elk kind heeft zijn/haar eigen map met daarin 100 opdrachten gericht op sport en gezondheid. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft één keer per week les en zorgt daarin voor de motorische ontwikkeling van uw kind. Onze vakleerkracht is ook verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van ons totale aanbod. In de 2e gymnastiekles wordt met de methode “ Basislessen bewegingsonderwijs” van Wim van Gelder gewerkt. Deze lessen worden door een buurtcoach gegeven.

Schoolplein.
Na een voorbereiding van een jaar, waarin diverse ontwerpen de revue gepasseerd zijn, wordt rond de zomervakantie begonnen met de renovatie van het schoolplein. De verwachting is dat rond 1 oktober 2018 de activiteiten afgerond zijn en het schoolplein heringericht is.

Muziekonderwijs.
Ook dit schooljaar krijgen we nog subsidie (“Impuls muziekonderwijs”) om het muziekonderwijs te stimuleren. De kinderen krijgen muziekles van een muziekspecialist van de muziekschool. Onze leerkrachten worden getraind in het geven van deze lessen, zodat zij in staat zijn de muzieklessen straks zelf te gaan geven. Dit schooljaar is het 3e jaar, dat de lessen gegeven worden. Er is nu al afgesproken, dat ook na dit schooljaar de muziekdocent aan onze school verbonden blijft,  zodat de muzieklessen aan de 2e Montessorischool van een hoog niveau blijven.

Projectonderwijs.
Er worden dit schooljaar weer diverse projectweken georganiseerd. O.a. staan het kinderboekenweek- project, de week van de Mediawijsheid en het project de Lentekriebels over seksuele voorlichting op de rol. In januari/ februari hebben we een groot kunstproject. Verder worden het gehele jaar door lessen in het kader van “De Gezonde School “gegeven. Het kamp heeft in de maanden mei en juni een centrale plek in de groepen 3 t/m 8, die allemaal op kamp gaan.

Eigenaarschap + startgesprekken.
De kinderen maken aan het begin van het schooljaar hun eigen leerdoelen.  Deze startgesprekken zijn het komend schooljaar in september 2018, in week 3 en 4. In week 2 zijn er informatiemiddagen, die  in alle groepen gehouden worden.
Vorig  schooljaar is gestart met deze gesprekken, waarbij ook de individuele doelstellingen ter sprake kwamen.  Op 17 oktober 2018 is er een gezamenlijke studiemiddag met de scholen van Talent Primair uit Huizen over eigenaarschap in het kader van  het project “Huizen 2020”.

Gezonde school.
Het komend schooljaar krijgen we het vignet “ De gezonde school”. Als 1e onderdeel gaan we aan het onderdeel “Voeding” werken.

Engels.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 werken met de methode Discovery Island  in niveaugroepen, zodat ieder kind op zijn/haar niveau werkt. Aanvullend materiaal is de Engelse kast van Ave – ik , waarmee individueel gewerkt kan worden.

Ouderportaal
Voor een optimale communicatie met de ouders  over de resultaten van hun kinderen gaan we het volgend schooljaar met het ouderportaal van Parnassys werken. Er worden o.a. drie gesprekken open gezet: het “startgesprek” , het “verslaggesprek” en “telefonisch overleg” . De commissie ouderportaal heeft een brief voor de ouders gemaakt,  die meegaat als het Ouderportaal daadwerkelijk in werking gaat.

 

Copyright 2e Montessorischool 2019, websitedesign Made by Marne