Voor komend jaar hebben we een aantal speerpunten gekozen. Deze speerpunten zullen per onderwerp worden uitgewerkt en geïmplementeerd door een leerteam wat door verschillende medewerkers wordt gevormd. Dit jaar is er, meer dan andere jaren, voor gekozen om voor het behalen van een aantal doelen methodieken te implementeren in de school. Dit doordat er vanuit de overheid meer geld beschikbaar is gesteld voor het inlopen van vertraging die kinderen hebben opgelopen in de coronatijd.

Zicht & grip krijgen op ontwikkeling, doorgaande lijnen
In de zomer van 2020 zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode ‘de rekenkast’ van AVE.IK. Deze methode sluit goed aan bij het Montessori onderwijs en geeft kinderen de ruimte om binnen het rekenprogramma hun eigen keuzes te maken en eigen leerdoelen te kiezen. Het registreren van die doelen en het bijhouden van de lijn die de leerling op die manier volgt is een flinke administratieve klus dus we vanaf dit jaar digitaal maken met MijnLeerlijn. Met dit programma houden we zicht op de ontwikkelingen van de kinderen en kunnen we die ook afzetten tegen de verwachtingen die we van de kinderen hebben. Zodat we steeds hoog haalbare doelen met de kinderen blijven nastreven.

Ontwikkelingen borgen 
Het afgelopen jaar hadden we ons een ambitieus aantal speerpunten als doel gesteld. Binnen de leerteams is hard gewerkt om met de leerteams de ontwikkelingen door te voeren en te implementeren. Mede doordat vorig schooljaar een bijzonder hectisch schooljaar was op andere vlakken dan de speerpunten implementeren is het borgen van de nieuwe plannen er nog bij gebleven. De leerkrachten die er vorig jaar ook werkten kennen de nieuwe plannen en passen dit vaak ook toe in hun klassen. Echter is dit nog niet goed genoeg geborgd in de kern van de school. Dit jaar gaan we ervoor zorgen dat de mooie plannen die vorig jaar zijn ontwikkeld en die dit jaar zullen worden ontwikkeld een vaste bodem vinden in onze school. Dit door de afspraken en processen op te schrijven, te borgen en met elkaar te checken of alle afspraken worden nagekomen. Daarnaast is het van belang om al die ontwikkelingen met elkaar te laten samenwerken met altijd als doel: kwalitatief goed onderwijs. Ongeacht wie er voor de klas staat. Ook invallers zouden op een gemakkelijke manier de werkwijze moeten kunnen terugvinden en die inzetten voor de continuïteit in de klas.

Leesonderwijs
Dit was een van de speerpunten die vorig jaar ook op het programma stond en dit speerpunt houden we nog even vast. Hij staat weer op de agenda omdat we na de periode van afstandsonderwijs hebben gezien dat een aantal kinderen vooral in het technisch lezen vertraging hebben opgelopen. Een deel van de NPO gelden wordt dan ook ingezet om kinderen hierin met kleine groepjes te begeleiden. Daarnaast zal het leerteam aan de slag gaan met het onder de loep nemen van de leesinstructies binnen de klassen. Er zijn de afgelopen periode veel nieuwe inzichten gepubliceerd over effectief leesonderwijs. Die inzichten zullen we leggen naast de afspraken die er al lagen, we halen de goede oude afspraken weer aan en zullen daarnaast de nieuwe inzichten implementeren in het onderwijs. Als leerkrachten bij elkaar in de klassen kijken en hierin met elkaar en van elkaar leren zal een onderdeel zijn van het optimaliseren van het leesonderwijs.

Welbevinden buiten op het plein en binnen in de klas
Uit de vragenlijsten van de Succes!Spiegel kwam opnieuw naar voren dat nog niet alle kinderen zich op dit moment veilig voelen op het plein. Dat is iets wat we als school erg serieus nemen. Het afgelopen jaar is er intensief ingezet op de inzet van de methode Kanjertraining binnen de klassen. Dit heeft al wel een afname laten zien van het aantal incidenten op het plein en ook zeker een verbetering in hoe kinderen conflicten met elkaar oplossen. Toch zijn we nog niet tevreden over de veiligheid op het plein. Dit maakt dat we er voor hebben gekozen om tijdens de grote pauzes de methodiek Beweegwijs in te zetten. De methodiek heeft als doel om doormiddel van bewegen op een gestructureerd schoolplein minder conflicten te hebben op een plein. Kinderen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit verschillende zones waar ze willen spelen, dit kan alleen zijn maar ook een spel om samen met elkaar te spelen of juist een spelletje waar je bij kan winnen. Alle spellen zijn er op gericht om met elkaar samen te spelen en dat iedereen mee mag doen.

Daarnaast is er door de inzet van de NPO gelden ruimte gekomen om in de bovenbouw meer handen in de klas te hebben zodat de leerkrachten de tijd hebben voor kindgesprekken. Die gesprekken geeft de leerkracht tijd om 1-op-1 met een leerling te zitten en samen te praten over hoe het gaat en waar de leerling tegenaan loopt. Dit laatste zou zowel op leer- als sociaal emotioneel gebied kunnen zijn.

.

Copyright 2e Montessorischool 2022, websitedesign Made by Marne