Voor het komende school zijn de komende innovatie acties/speerpunten  gekozen. Voor elke innovatie is een leerteam samengesteld. Elk leerteam heeft doelen opgesteld voor het komende schooljaar en zal met het gehele team van de school samen werken aan het behalen van de doelen. Zodat de kwaliteit van ons onderwijs vooruit gaat. 

Eigenaarschap over het eigen leren
Een belangrijk onderdeel van het Montessorionderwijs is dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Om dit nog beter in het onderwijsproces te verweven is dat komend jaar een speerpunt. Echter omdat dit raakvlakken heeft met alle andere speerpunten hebben we hiervoor geen speciaal leerteam opgezet maar is het verweven in alle andere onderdelen. De ontwikkelingen hierin zijn vorig jaar gestart maar we gaan daar komend jaar nog mee door. 

Rekenonderwijs
Het leerteam rekenonderwijs heeft zich de afgelopen tijd verdiept in het zoeken van een passende rekenmethode bij onze onderwijsvisie.  De methode ‘Ik wil rekenen’ van uitgeverij Ave-Ik is gekozen als onze nieuwe methode. Voor het komende jaar heeft het leerteam als taak om de methode goed in de klassen en het onderwijs te implementeren. Hierbij is een schoolbrede aanpak en invoer van belang. 

De methode geeft de kinderen veel mogelijkheden om te kiezen en invloed te hebben op hun eigen leren. Daarom past de rekenkast mooi in de manier van lesgeven volgens de Montessorivisie. Dit vraagt van de leerkracht om goed te observeren, instructielesjes te geven en leerlingen individueel te begeleiden om hun doelen te behalen. Om alle ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen maken we duidelijke afspraken over het registreren van de doelen en de voortgang van het leren. 

Taalonderwijs
In de afgelopen jaren zijn voor de vakken taal en Engels kasten aangeschaft. Deze worden al veelvuldig en goed gebruikt. Het komende jaar zal gebruikt worden om dit te borgen in ons onderwijs en te zorgen dat de aanpak schoolbreed hetzelfde is en dat de kasten optimaal ingezet worden. 

Verslag & gesprekkencyclus
Het komende jaar worden de verslagen, het delen van de leerresultaten en het delen daarvan met ouders in de gesprekkencyclus onder de loep genomen. We zullen bekijken of de manier waarop we dit nu doen voldoet voor onszelf en voor de ouders. Hierin zal echter komend jaar nog niets veranderen maar dit is het jaar waarin we een goed plan maken voor het jaar 2021-2022. 

Leesonderwijs
Leren lezen is een belangrijke vaardigheid om aan te leren op de basisschool. In de periode na het aanleren is het belangrijk om de technisch leesvaardigheden te onderhouden, kinderen leeskilometers te laten maken en daarbij ook vaardig te maken in het begrijpend lezen. Komend jaar hebben we deze aspecten van het leesonderwijs als speerpunt benoemd omdat we van mening zijn dat we hierin nog beter kunnen worden. 

Een ander aspect binnen het leesonderwijs is het begrijpend lezen. De resultaten die binnen de school worden behaald op begrijpend zijn nog wisselend. Daaruit maken we op dat we op De tweede Montessorischool het onderwijs op gebied van begrijpend lezen nog sterker neer moeten zetten. Komend jaar is dit daarom een van onze speerpunten. De methode nieuwsbegrip zal onder andere gebruikt worden om hier aan te werken. 

Welbevinden
Vorig schooljaar is de kanjertraining weer goed op de kaart gezet. Om dat goed te borgen is dat dit jaar opnieuw in de aandacht gezet maar dan in een breder kader. Het algemene welbevinden en hun veiligheid staat dit jaar centraal. De Kanjertraining is daarbij het belangrijkste middel. Observatielijsten van ‘Zien’ gaan ons helpen de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen.

Copyright 2e Montessorischool 2021, websitedesign Made by Marne