Verdere invoering methode Da Vinci
De methode Da Vinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning. Voor deze methode zijn 30 thema’s uitgewerkt in kant en klare pakketten, die een sterke kennisbasis bieden van waaruit kinderen verder kunnen werken op basis van hun talenten en interesses. De kinderen werken niet in standaard werkboekjes, maar krijgen verwerkingen op maat die aansluiten bij hun niveau.

We leren kinderen overzicht te krijgen en te houden over hun leerproces middels het invullen van een helikopter model voor elk thema. In dit innovatieve helikopter model vliegen kinderen als het ware in een helikopter over het thema heen, waardoor ze een overzicht krijgen van wat er te leren valt’, wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog willen leren. Ze leren hun werk overzien en structureren en leren zelf zorg te dragen voor hun werkproces. Ook beoordelen en evalueren zij hun eigen werk, waarna ze zichzelf tips geven voor de toekomst.

De gezonde school en 1e fitte school van Nederland (“90 dagen Fit”)
De 2e Montessorischool is een erkende gecertificeerde Gezonde school. Dit schooljaar werken we aan het thema “Bewegen en sport”. Het betekent dat er veel extra aandacht is voor de fysieke ontwikkeling van uw kind. Onze school is al sinds 2014 een erkende ‘fitte school’. Sport en gezondheid vinden wij zeer belangrijke ingrediënten om uw kind optimaal te laten presteren. Op onze school hebben we niet alleen een vakleerkracht bewegingsonderwijs maar ook 3 sportbuurtcoaches die samen met de leerkrachten zorgen voor veel beweging! Onze aanpak begint onderaan bij de kleuters. Deze krijgen gestructureerde sportlessen door de sportbuurtcoach. Vanaf groep 3 is het programma gericht op variatie en kwaliteit. We hebben met veel sportverenigingen een warme band, ze komen geregeld langs om gastlessen te geven. Daardoor kunnen we een breed aanbod bieden met sporten zoals judo, tennis, voetbal en zelfs lessen over gezonde voeding. Onze pauzes zijn actief, de sportbuurtcoach komt dan geregeld langs om met de leerlingen aan de slag te gaan. We hebben methode Fit voor de leerlingen aangeschaft, elk kind heeft zijn/haar eigen map met daarin 100 opdrachten gericht op sport en gezondheid. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft één keer per week les en zorgt daarin voor de motorische ontwikkeling van uw kind. Onze vakleerkracht is ook verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van ons totale aanbod. In de 2e gymnastiekles wordt met de methode “Basislessen bewegingsonderwijs” van Wim van Gelder gewerkt. Deze lessen worden door een buurtcoach gegeven.

Kanjertraining
Er zijn dit schooljaar 3 studiedagen gepland, zodat alle leerkrachten weer gecertificeerd zijn. Er worden wekelijks lessen gegeven om kinderen sociaal weerbaar te maken. De lessuggesties uit de Kanjertraining worden de eerste “Gouden Weken” in het schooljaar 2019-2020 gebruikt voor de groepsvorming. Kanvas ( de lijsten op het gebied van het sociaal- emotioneel functioneren van de leerlingen) uit de Kanjertraining zijn vervangen door “Zien” uit Parnassys.

Muziekonderwijs
In samenwerking met de Gooische muziekschool krijgen de kinderen wekelijks een muziekles. Annemarie v.d.Boor, als muziekdocent aan deze organisatie verbonden, verzorgt deze lessen.

Projectonderwijs 
Er worden dit schooljaar weer diverse projectweken georganiseerd. O.a. staan het kinderboekenweek- project, de week van de Mediawijsheid en het project de Lentekriebels over seksuele voorlichting op de rol. In februari 2020 wordt een kunstproject gegeven. Verder worden het gehele jaar door lessen in het kader van “De Gezonde School“ gegeven. Het kamp heeft in de maand mei een centrale plek in de groepen 7 en 8.

Rekenonderwijs
Dit schooljaar gaat de werkgroep zich oriënteren op het rekenonderwijs. Daarbij worden methodes bekeken, maar vooral wordt naar de Montessori rekenkast gekeken. We gaan wel alvast werken met Bareka. Onderzoek heeft aangetoond dat leren rekenen een stapeling is van kennis en vaardigheden. Die stapeling is gevisualiseerd in het zogenaamde rekenmuurtje. De leerkrachten krijgen zicht op automatiseringsproblemen bij kinderen en wat ze vervolgens moet doen om die omissies te verhelpen. Daarvoor volgen de leerkrachten een scholingscursus.

Taalkast- Engelse kast
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 werken dit schooljaar met de Taalkast, zodat ieder kind op zijn/haar niveau werkt. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 werken met de Engelse kast van Ave – ik , waarmee individueel gewerkt wordt.We gebruiken Languagenut als hulpmiddel bij de uitspraak.

Copyright 2e Montessorischool 2020, websitedesign Made by Marne